Darowizna a małżeńska wspólność majątkowa

Czy gospodarstwo rolne otrzymane przez współmałżonka od jego rodziców może nie należeć do majątku wspólnego małżonków?

Odrębny majątek każdego z małżonków stanowią przedmioty majątkowe nabyte przez nich min. w drodze dziedziczenia, darowizny, zapisu, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowią inaczej lub nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, która powstaje z momentem zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli zatem, jak w pytaniu, rodzice jednego ze współmałżonków przekazali tylko jednemu z nich gospodarstwo rolne, wówczas stanowi to jego własność odrębną. Obdarowany ma prawo do samodzielnego rozporządzania uzyskanym w ten sposób gospodarstwem rolnym (np. sprzedaży), bez prawa ingerencji ze strony współmałżonka. Gospodarstwo rolne stanowiłoby majątek wspólny małżonków w sytuacji, gdyby darczyńcy w umowie darowizny zastrzegli, iż gospodarstwo rolne, będące przedmiotem darowizny ma wejść do majątku wspólnego małżonków.